نفيسي كيا، خسرو . 1378 . بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كانون پرورشي فكري كودكان ونوجوانان شهرتهران . به راهنمايي مرتضي كوكبي ،‌عبدالحسين فرج پهلو

كاشاني زاده، ايران . 1378 . بررسي ميزان رضايت دانشجويان عضوازخدمات كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 6 .  به راهنمايي مرتضي كوكبي ،‌به مشاوره  عبدالحسين فرج پهلو

صالحپور، فرزانه  .1379 .  بررسي وضعيت كتابخانه هاي مدارس راهنمائي و دبيرستاني شهرمسجدسليمان وارائه پيشنهاداتي براي  بهينه سازي اين كتابخانه ها . به راهنمايي عبدالحسين فرج پهلو ،‌به مشاوره  فريده عصاره

ايزدي يگانه، مهري . 1379 . بررسي وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاهي مقطع راهنمائي ومتوسطه شهرستان قم وارائه راهبردهائي براي  بهينه سازي آنها .  به راهنمايي عبدالحسين فرج پهلو ، به مشاوره  زاهد بيگدلي

نظري ، فريبا . 1379 . بررسي رفتارهاي استنادي نويسندگان مقالات مجله علمي كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران (اهواز) در سال هاي 1377- 1354 . به راهنمايي فريده عصاره ،‌به مشاوره زاهد بيگدلي

خاموشيان، فرشاد . 1379 . مطالعه رفتارهاي استنادي دانشجويان دوره  ي عمومي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه براساس پايان نامه هاي آنها در  سال هاي 1377- 1373 . به راهنمايي فريده عصاره ، به مشاوره عبدالحسين فرج پهلو

زهرائي ، فاطمه . 1379 . بررسي وضعيت ومقايسه امكانات سه كتابخانه تخصصي راه آهن ايران درتهران . به راهنمايي فريده عصاره ، به مشاوره زاهد بيگدلي

كاظمي ، زهرا . 1379 . بررسي رفتاراطلاع يابي اساتيد، دستياران وكارورزان دانشگاه علوم پزشكي اهواز . به راهنمايي زاهد بيگدلي ، به مشاوره مرتضي كوكبي

نصيري ، ماريا . 1379 . بررسي وضعيت كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه چهارومقايسه آنها با استانداردهاي كتابخانه اي دانشگاهي ايران . به راهنمايي مجتبي اسدی انجیله ، به مشاوره يحيي دوستدار

رحماني ، بتول . 1380 . مقايسه تعداد مقالات وگزارشهاي مرتبط باكتاب، كتابخانه ها وفرهنگ كتابخواني ونيزنقدكتاب وشمارگان كتب منتشره در  سال هاي 1374- 1375 با مواردمشابه  در سال هاي 1376- 1377 به راهنمايي زاهد بيگدلي به مشاوره  مرتضي كوكبي

هاشمي ، ربابه . 1380 . بررسي وضعيت مركزاطلاعات وكتابخانه هاي سازمان ملل متحد و نمايندگي هاي آن درايران ونقش اطلاع رساني آنها درايران . به راهنمايي زاهد بيگدلي ، به مشاوره فريده عصاره

فرهاديان،  روز . 1380 . روندمجموعه سازي دركتابخانه هاي عمومي استان خوزستان و نظرات كتابداران ومراجعين . به راهنمايي زاهد بيگدلي، به مشاوره مرتضي كوكبي

عبدالهي، مرضيه . 1380 . بررسي علل گرايش به اينترنت دردانشگاه علوم پزشكي شيراز به منظورمتناسب كردن امكانات با نياز مراجعين . به راهنمايي عبدالحسين فرج پهلو، به مشاوره فريده عصاره

سالمي پور، فريده . 1380 . بررسي وضعيت مديريت دركتابخانه هاي تخصصي شهرستان اهواز  . به راهنمايي مرتضي كوكبي ، به مشاوره  عبدالحسين فرج پهلو

شريف پور بوشهري، زهرا . 1381 .  بررسي چگونگي وميزان استفاده ازشبكه اينترنت توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي خليج فارس وعلوم پزشكي بوشهر . به راهنمايي  زهيرحياتي ، به مشاوره آتش جعفرنژاد

يوسف آقلي، ناهيد . 1381 . مطالعه وبررسي نيازهاي اطلاعاتي ورفتارهاي اطلاع يابي متخصصان وپژوهشگران شركت توسعه نيشكروصنايع جانبي . به راهنمايي زاهدبيگدلي ، به مشاوره عبدالحميد معرف زاده

قاسمي، مژگان . 1381 . رفتاراطلاع يابي پزشكان مسجد سليمان وشناسايي ودسته بندي مشكلات آنها دردسترسي به اطلاعات روزآمد . به راهنمايي يحيي دوستدار ، به مشاوره آتش جعفر نژاد

نكيسا ، رضا . 1381 . بررسي ميزان رضايت دانشجويان عضوازخدمات و امكانات كتابخانه هاي مركزي دانشگاه خليج فارس علوم پزشكي دولتي بوشهرودانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر  ومقايسه نتايج آنها باهم  . به راهنمايي آتش جعفر نژاد ، به مشاوره مجتبي اسدی انجیله

اميراميني خلف لو، مهناز . 1381 . بررسي ميزان رضايت مراجعه كنندگان كتابخانه هاي عمومي استان بوشهروارائه پيشنهاداتي به منظورارتقاء آن . به راهنمايي زهره مير حسيني ، به مشاوره مجتبي اسدی انجیله انجيله

نجفي، نسرين . 1381 . بررسي ميزان انعكاس مقالات محققان ايراني دربانك اطلاعاتي دامپزشكي از سال1973 تا 1998 .  به راهنمايي آتش جعفر نژاد ، به مشاوره  فريده عصاره

+ نوشته شده در یکشنبه ۵ مهر۱۳۸۸ساعت 12:55 توسط حمید عربلو |

 

Powered by WebGozar